Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Obsługa finansowo-księgowa

W zakresie świadczenia obsługi finansowo-księgowej w jednostkach obsługiwanych CUW Tychy jest odpowiedzialne za:

 

  • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych oraz gromadzenie i przechowywanie tej dokumentacji;
  • prowadzenie sprawozdawczości finansowej, prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej;
  • organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej i kasowej jednostek obsługiwanych oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych;
  • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych;
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych, rzeczowo-finansowych i statystycznych oraz sprawozdań z operacji finansowych, we współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych i przedkładanie ich odpowiednim organom;
  • prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami;
  • okresowe uzgadnianie sald ewidencji syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.