Obsługa finansowo-księgowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W zakresie świadczenia obsługi finansowo-księgowej i administracyjno-organizacyjnej w jednostkach obsługiwanych CUW Tychy jest odpowiedzialne za:

 1. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych oraz gromadzenie i przechowywanie tej dokumentacji;
 2. prowadzenie sprawozdawczości finansowej, prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej;
 3. organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej i kasowej jednostek obsługiwanych oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych;
 4. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych;
 5. sporządzanie sprawozdań budżetowych, rzeczowo-finansowych i statystycznych oraz sprawozdań z operacji finansowych, we współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych i przedkładanie ich odpowiednim organom;
 6. okresowe uzgadnianie sald ewidencji syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych;
 7. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w zakresie:
  • prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych,
  • ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,
  • sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych,
  • potrącanie zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczania z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz dokonywanie ich rocznego rozliczenia,
  • prowadzenie rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dokumentacją,
  • obliczanie zasiłków i świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego,
  • sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika,
  • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego i bezosobowego funduszu płac jednostek obsługiwanych,
  • prowadzenie obsługi administracyjnej pozostałych procesów kadrowych jednostek obsługiwanych;
 8. prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami;
 9. dostarczanie jednostkom obsługiwanym kompleksowej obsługi prawnej;
 10. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych.