Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa prawna

Obsługa teleinformatyczna

Usługi rozwojowo-doradcze

Usługi sieciowe

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji

Kontakt

DANE ADRESOWE

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
ul. Jana Barona 30
43-100 Tychy
e-mail: cuw@cuw.tychy.pl
tel.: +48 32 438 20 24, +48 32 438 20 35

 

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna skrzynka podawcza Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy: /CUWTychy/SkrytkaESP

Złożenie pisma, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie ePUAP.  Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070), funkcjonowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji będący również administratorem danych użytkowników ww. portalu.

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP mogą korzystać z poczty e-mail: cuw@cuw.tychy.pl

Adres ten nie służy do składania podań (w tym skarg) w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną CUW Tychy nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy (CUW Tychy), z którym można się kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Jana Barona 30, 43-100 Tychy
  2. e-mailowo: cuw@cuw.tychy.pl
  3. telefonicznie: 32 438 20 24, 32 438 20 35
  4. przez elektroniczną skrzynkę podawczą: ePUAP: /CUWTychy/SkrytkaESP

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Aneta Koniarczyk, z którą można się kontaktować telefonicznie (32 438 20 42) lub e-mailowo (iod@cuw.tychy.pl). Do IOD w CUW Tychy należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez CUW Tychy, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych będą podmioty, z którymi CUW Tychy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. Dane przez Państwa udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www CUW Tychy zostały określone w naszej Polityce Prywatności.