Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa prawna

Obsługa teleinformatyczna

Usługi rozwojowo-doradcze

Usługi sieciowe

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji

Wnioski o zapewnienie dostępności

Art. 30. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami:

 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem
  o zapewnienie dostępności".
 2. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
 3. Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:
 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Art.  31.  [Termin zapewnienia dostępności]

 1. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 2. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w art. 30 ust. 2, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Art. 18. Ustawy z dnia 14 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 1. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Żądanie zawiera:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 1. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 2. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 3, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Złożenie wniosku 

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy, ul. Barona 30, 43-100 Tychy;
 • osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy, ul. Barona 30, 43-100 Tychy; 
 • drogą elektroniczną na adres: cuw@cuw.tychy.pl